Oferta Zakładu

Oferta Zakładu skierowana jest głównie do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Opiekę pielęgniarską mogą tutaj uzyskać również osoby w zaawansowanym wieku cierpiące np. na choroby wieku starczego.

Rolą placówki jest również pomoc w dostosowaniu się do nowej sytuacji niedawnych pacjentów szpitala bez względu na wiek, a u których intensywny proces leczenia został zakończony,  ale z różnych powodów np.: samotność, brak odpowiednich warunków domowych, potrzebują pomocy z zakresu pielęgnacji czy rehabilitacji.

Pielęgniarka nie tylko zastępuje pacjenta w realizacji potrzeb (czynności), z którymi sobie on nie radzi w związku z chorobą, ale również edukuje go, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, uczy również sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skali Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego o profilu ogólnym nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz w schyłkowym okresie życia w przebiegu choroby nowotworowej.

Podstawowy pakiet świadczeń, udzielanych w stacjonarnych zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych obejmuje:

 • świadczenia lekarskie;
 • świadczenia pielęgniarskie;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne;
 • zapewnienie podstawowych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza zakładu;
 • zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Opiekę medyczną nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych i lekarz o specjalizacji z opieki paliatywnej, zespół pielęgniarski oraz zespół rehabilitantów. Zapewniamy również dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i pomocy psychologicznej. W Zakładzie realizujemy „Program profilaktyki przeciwodleżynowej” wg przyjętych standardów  opracowanych na podstawie zasad postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgnacji Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

ZOUM Kielce